Хууль зүй дотоод хэргийн яам

A+ R A-

Notice: Undefined variable: this in /homed/mojgov/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 186

Notice: Undefined variable: this in /homed/mojgov/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 186

Notice: Undefined variable: this in /homed/mojgov/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 186

Notice: Undefined variable: this in /homed/mojgov/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 186

Хууль тогтоомж, ерөнхийлөгчийн зарлиг, засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн мэдээ

Untitled Document

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДҮН
(2011 оны бүтэн жилийн байдлаар)

 

Бүгд

Ү ү н э э с

УИХ-ын тогтоол

ҮАБЗ-ийн зөвлөмж

Ерөнхийлөг-чийн зарлиг

Засгийн газрын тогтоол

Ерөнхий сайдын
захирамж

Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл

Хяналтад авсан тогтоол, шийдвэрийн нийт тоо

22

1

1

1

9

 

10

Хяналтад авсан нийт зүйл, заалтын тоо

53

23

5

1

11

 

13

 

Биелсэн /100%/

31

10

4

1

5

 

11

Ү
ү
н
э
э
с

Хэрэгжих шатанд

21

13

1

-

5

 

2

Үүний дотор

90.0%

11

8

 

-

2

 

1

70.0%

9

5

1

-

2

 

1

50.0%

1

 

 

-

1

 

 

30.0%

 

 

 

 

 

 

 

10.0%

 

 

 

 

 

 

 

Хугацаа болоогүй

1

 

 

 

1

 

 

Тасарсан

-

 

 

 

 

 

 

Үүнээс

 

Зохион байгуулалтаас

-

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгийн эх үүсвэр дутагдсанаас

-

 

 

 

 

 

 

 БИЕЛЭЛТИЙН ДҮН /хувь/

91.73%

90%

94.0%

100%

87%

-

96.93%

 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

/2011 оны бүтэн жилийн байдлаар/

 

Эрх зүйн актын нэр, он, сар, дугаар

Зүйл, заалтын дугаар, агуулга

Хэрэгжилтийн явц

Улсын Их Хурлын тогтоол

1.

2009.5.14 №38
Үндсэн чиглэл батлах тухай

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2012 он хүртэл боловсронгуй болгох Үндсэн чиглэл
Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын чиглэлээр:

88. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай- 2009

УИХ-ын хаврын чуулганаар баталсан.
/Биелсэн-100%/

89. Харъяатын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай- 2009

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал болон Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс ирүүлсэн судалгааны дүнд үндэслэн хуулийн төслийг боловсруулаад байна.
Хуулийн төсөлд ажлын хэсгийн гишүүдийн бичгээр өгсөн саналыг хуулийн төсөлд тусган боловсруулж, яамд болон холбогдох байгууллагын саналыг авч нэгтгэж байна.
/ХШ-90%/

91. Цагдаагийн байгууллагын тухай-2009

Цагдаагийн байгууллагын тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн бөгөөд Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцэх эсэхийг шийдвэрлэн Хууль зүйн байнгын хороогоор хэлэлцүүлж байна.
/Биелсэн-100%/

93. Өмгөөллийн тухай- 2009

Өмгөөллийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн бөгөөд Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцэх эсэхийг шийдвэрлэн Хууль зүйн байнгын хороогоор хэлэлцүүлж байна.
/Биелсэн-100%/

94. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай-2009

Хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар баталсан.
/Биелсэн-100%/

95. Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай -2010

Ажлын хэсгийн ахлагч ТНБД-аас өгсөн чиглэлийн дагуу зөвхөн хууль тогтоомж боловсруулах Үндсэн чиглэлд заагдсан асуудлын хүрээнд бус, хуулийг бүхэлд нь эргэж харж хуулийн төсөл боловсруулах шаардлагатай гэж үзсэн. Үүний дагуу ажлын хэсгийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 02 дугаар сарын 08 ны өдрийн 25-р тушаалаар шинэчлэн байгуулан ажиллаж байна.

Ажлын хэсгийн анхны хуралдааныг 2-р сарын 25-нд хуралдуулсан. 2011 оны 3 дугаар сарын 14, 15-нд Ханс-Зайдлын сангийн дэмжлэгтэйгээр ХБНГУ-с зөвлөх урьж ажлын хэсгийн түвшинд сургалт зохион байгуулсан.

6-р сарын 14, 15-нд зохион байгуулсан “Эрүүгийн болон эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг боловсронгуй болгох нь” Олон Улсын симпозиумд оролцогчдоос гаргасан санал, зөвлөмжийг судлан хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төслийг боловсруулсан.

Төслийг Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргын түвшинд эцэслэн боловсруулж Ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүдэд хүргүүлсэн.
ХШ-70%

96. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай- 2010

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд хамт боловсруулагдаж байгаа бөгөөд төслийг эцсийн байдлаар боловсруулж байна.
ХШ-70%

97. Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай- 2010

УИХ-ын хаврын чуулганаар баталсан.
/Биелсэн-100%/

98. Автотээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгалын тухай- 2010

УИХ-ын хаврын чуулганаар баталсан.
/Биелсэн-100%/

99. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай- 2010

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн боловсруулж Засгийн газрын гишүүд болон холбогдох бусад байгууллагын саналыг авсан бөгөөд ирүүлсэн саналыг тусгаж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр Сайдад танилцуулж байна.
/ХШ-90%/

100. Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах, түүгээр үйлчлэх тухай- 2010

Хуулийн төсөлд Засгийн газрын гишүүд болон холбогдох байгууллагын саналыг авч тусган, төслийг Иргэний танхимд хэлэлцүүлж Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэхээр Сайдаас өгсөн чиглэлийн дагуу хуулийн төслийг өөрчлөн боловсруулж байна.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хуулийн төсөлтэй холбоотой хийсэн судалгааны ажлын тайланг 04 сарын 01-нд хүлээн авсан.
/ХШ-90%/

101. Галт зэвсгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай- 2010

Галт зэвсгийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн бөгөөд УИХ-ын нэгдсэн чуулганы эхний хэлэлцүүлэгт бэлтгэж байна.
/Биелсэн-100%/

102. Арбитрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай-2010

Хуулийн төслийг UNCITRAL-ийн жишиг хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг харьцуулан үзсэний дараа шаардлагатай бол холбогдох зохицуулалтыг төсөлд тусган Засгийн газарт хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.
/ХШ-90%/

103. Гэр бүлийн тухай- 2010

Хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр хүргүүлэх гэж байна.
/ХШ-90%/

104.Нотариатын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай- 2010

УИХ-ын намрын чуулганаар батлагдсан.
/Биелсэн-100%/

105. Дампуурлын тухай- 2010

Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг урьдчилсан байдлаар ажлын хэсгийн даргаар батлуулж, хуулийн төслийн эхний хувилбарыг боловсруулж Газрын даргад танилцуулж байна.
Үзэл баримтлалын эхний хувилбарыг боловсруулан ажлын хэсгийн гишүүд болон USAID –ийн зөвлөхөөс санал авсан.

Хуулийн төслийн эхний хувилбарын талаар Ажлын хэсгийн гишүүд, Дэлхийн Банкны зөвлөхийн саналыг авч, төсөлд тусгасан.

Хуулийн төсөл, танилцуулга, үзэл баримтлалыг бусад байгууллагын саналыг авахаар эцэслэн боловсруулж байна.
/ХШ-90%/

106. Ашгийн бус хуулийн этгээдийн тухай- 2010

Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулан Засгийн газрын гишүүд болон холбогдох байгууллагуудын саналыг авч нэгтгэн Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт 2 сард хүргүүлсэн. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас ТББ-тай хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичгийг боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулж 6-р сард багтаан батлуулна гэсэн бөгөөд энэхүү бодлогын баримт бичгийг гаргасны дараа хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх тухай бичгийг Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас 6-р сард ирүүлсэн. Уг бодлогын баримт бичиг одоог хүртэл гараагүй байна.
/ХШ-90%/

107.Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай- 2010

Хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн.
/Биелсэн-100%/

108. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай- 2010

Хорих ангийн дэглэмийг нээлттэй, хаалттай дэглэмд шилжүүлэх асуудлаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар дээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, уг асуудлаар ХБНГУ-ын туршлагыг судалсан.
Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг ажлын хэсгийн ахлагчаар батлуулсан. Хорих ангийн дэглэмийг нээлттэй, хаалттай дэглэмд шилжүүлэх асуудлаар Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хийсэн судалгааг хүлээн авч хуулийн төсөл боловсруулахад ашигласан.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулан газрын дарга, Төрийн нарийн бичгийн даргад танилцуулсан. Ажлын хэсгийн ахлагч буюу Төрийн нарийн бичгийн даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас дахин санал авч ирүүлсэн саналыг судлан төсөлд холбогдох өөрчлөлтүүдийг тусгаж байна.
/ХШ-70%/

109.Захиргааны хариуцлагын тухай-2011

Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн эхний хувилбарыг боловсруулан Ажлын хэсгийн гишүүдэээс санал авсан. Ажлын хэсгийн гишүүдээс ирүүлсэн саналыг судлан, холбогдох өөрчлөлтийг хуулийн төсөлд тусгасан. Хуулийн төслийг ерөнхий болон тусгай ангийн хүрээнд \нийт 432 зүйл, дагаж нэмэлт, өөрчлөлт орох 192 хуулийн төсөл\ боловсруулан санал авахаар бүх яам, бүх агентлаг, байгууллагуудаас санал авахаар хүргүүлсэн. Яам, агентлаг, байгууллагуудаас ирүүлсэн санал нэгтгэж байна.
/ХШ-90%/

110.Хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай- 2011

Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулж, хуулийн төслийг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөг батлуулсан.

Хуулийн төслийг боловсруулан Засгийн газрын гишүүд болон холбогдох байгууллагын саналыг авч нэгтгэж байна.
Хуулийн төсөлтэй холбоотой судалгааг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээр хийлгэсэн.
/ХШ-90%/

111.Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай- 2011

Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй холбоотой судалгааг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээр хийлгүүлэн судалж, Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуулийн төсөлтэй хамт Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, УИХ-д өргөн мэдүүлсэн.
/Биелсэн-100%/

112.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай- 2011

Монгол Улсад гэрч, хохирогчийг хамгаалах үндэсний тогтолцоог бий болгох нь” судалгааг хийлгэж 2010 оны 12 сард хүлээн авсан. Хуулийн төсөлтэй холбоотой Канад орны туршлагыг судалсан.

Хуулийн төслийн анхны хувилбарыг боловсруулж, хуулийн төсөлд туссан зарчмын шинжтэй асуудлаар ажлын хэсгийн хуралдаанаар тохиролцсон.
Хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулж, Засгийн газрын гишүүд болон холбогдох байгууллагын саналыг авахаар удирдлагад танилцуулж байна.
/ХШ-70%/

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж

1

2011.3.17
№13/10

1.Хүүхэд үрчлэлт, хүн худалдаалах гэмт хэрэг, гадаадын иргэнтэй гэр бүл болж байгаа асуудлаар нарийвчилсан судалгаа хийж, Гэр бүлийн тухай болон бусад холбогдох хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулан УИХ-д өргөн барих

Хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн бөгөөд УИХ-ын нэгдсэн чуулганы эхний хэлэлцүүлэгт бэлтгэж байна.

 

/Биелсэн-100%/

2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар Тагнуулын байгууллагад хүн худалдаалах гэмт хэрэгт мөрдөн байцаалт явуулах эрх олгох буюу давхар харъяалалтай болгон зүйлчлэх

Ажлын хэсгийн ахлагч ТНБД-аас өгсөн чиглэлийн дагуу зөвхөн хууль тогтоомж боловсруулах Үндсэн чиглэлд заагдсан асуудлын хүрээнд бус, хуулийг бүхэлд нь эргэж харж хуулийн төсөл боловсруулах шаардлагатай гэж үзсэн. Үүний дагуу ажлын хэсгийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 02 дугаар сарын 08 ны өдрийн 25-р тушаалаар шинэчлэн байгуулан ажиллаж байна.
Ажлын хэсгийн анхны хуралдааныг 2-р сарын 25-нд хуралдуулсан. 2011 оны 3 дугаар сарын 14, 15-нд Ханс-Зайдлын сангийн дэмжлэгтэйгээр ХБНГУ-с зөвлөх урьж ажлын хэсгийн түвшинд сургалт зохион байгуулсан.

6-р сарын 14, 15-нд зохион байгуулсан “Эрүүгийн болон эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг боловсронгуй болгох нь” Олон Улсын симпозиумд оролцогчдоос гаргасан санал, зөвлөмжийг судлан хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төслийг боловсруулсан.

Төслийг Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргын түвшинд эцэслэн боловсруулж Ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүдэд хүргүүлсэн.
/ХШ-70%/

4.Гадаадад насанд хүрээгүй хүүхэд дагуулан зорчиж байгаа иргэдээс тухайн хүүхдийн талаархи бодит мэдээллийг шаардах, хянах эрхийг Хил хамгаалах ерөнхий газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт олгох асуудлыг холбогдох хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар шийдвэрлэх

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулж Засгийн газрын гишүүд болон холбогдох байгууллагуудаас санал авав. Сайдаас өгсөн үүргийн дагуу хуулийн төслийн орчуулгыг англи хэл дээр төслөөс зохион байгуулж орчуулсан.
Засгийн газрын 2011.08.31-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр болов.
/Биелсэн-100%/

7.Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран олон нийт, ялангуяа хүүхэд, залуучууд, эмзэг бүлгийнхний дунд байнга зохион байгуулах

Хууль зүй, дотоод хэргийн Дэд сайдын баталсан удирдамжийн дагуу “Хүн худалдаалах гэмт хэрэг” сэдэвт сургалтыг энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх талаар ажилладаг байгууллага, ажилтнуудын хүн худалдаалах гэмт хэргийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, тэднийг чадавхижуулах, хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртсөн хохирогчтой ажиллах аргазүйд суралцах, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд энэ асуудлаар хамтран ажиллах зорилгоор “Азийн сан” Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр “Хүйсийн тэгш эрхийн төв” ТББ-тай хамтран Дархан–Уул, Орхон аймгуудын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг Зохицуулах зөвлөлийн гишүүд, шүүх, прокурор, цагдаа, мэргэжлийн хяналтын байгууллагын алба хаагчдыг оролцуулан 2011 оны 03 сарын 02-03-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.
Мөн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс “Хүн худалдаалах гэмт хэрэг” сургалтын гарын авлагыг Азийн сантай хамтран эрхлэн гаргасан.
Мөн “Хүйсийн тэгш эрхийн төв” ТББ-тай хамтран ХХЕГ-тай хамтран Монгол Улсын томоохон боомтууд болох Буянт-Ухаа, Дорнод, Сэлэнгэ, Дорноговь аймгийн хилийн шалганы ажилтнуудын дунд “Хүн худалдах гэмт хэрэг” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Нийт 10 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан бөгөөд 300 гаруй хилийн шалганы ажилтнуудыг сургалтанд хамруулсан.
Цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудыг чадавхижуулах зорилгоор төмөр замын цагдаагийн газрын ажилтнуудыг хүн худалдаалах гэмт хэрэг сэдэвт сургалтанд хамруулсан.
Хүн худалдах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл өгөх богино хэмжээний сургалтуудыг ЕБ-ын сургуулиуд болон их дээд сургуулийн оюутан сурагчдын дунд зохион байгууллаа. Сургалтанд Худалдаа үйлдвэрлэлийн ДС-ын 1-р курсын 150 орчим оюутан залуус, МУБИС-ын Нийгмийн ажилтны ангийн 80 оюутан, ЧД-ийн 61-р сургуулийн ахлах ангийн 90 сурагч, БЗД-ийн “Арвис” бүрэн дунд сургуулийн ахлах болон дунд ангийн 50-60 сурагч хамрагдсан. Энэ нь оюутан сурагчдыг хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртөх эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, энэ талаар зөв ойлголт, мэдлэгтэй болоход чухал ач холбогдолтой юм.
НҮБ-ын санхүүжилтээр Эрсдэлтэй бүлгийн эмэгтэйчүүдэд зориулсан “Хүрч очих ажилтан бэлтгэх сургалт”-ыг нийслэлийн Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд зохион байгуулав.
Мөн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс “Хүн худалдаалах гэмт хэрэг” сургалтын гарын авлагыг Азийн сантай хамтран эрхлэн гаргасан.
/Биелсэн-100%/

8.Орон нутгийн хууль сахиулах байгууллагын дэргэд /цагдаа, тагнуул, прокурор гэх мэт/ хүн худалдаалахтай тэмцэх тусгай нэгжийг байгуулж, ажиллуулах

Энэ чиглэлээр Эрүүгийн цагдаагийн газарт 2011 оны 5 дугаар сарын 11-ний 153 дугаар тогтоолын хүрээнд нэгж байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд орон нутагт тусгайлсан ажилтан томилон ажиллуулж байна.
/Биелсэн-100%/

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1

2008.12.29
№399
“Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын 100 жилийн ой”-г тэмдэглэх тухай

2.Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын 100 жилийн ойг тэмдэглэх хүрээнд Монгол Улсад Хууль зүй, дотоод хэргийн алба байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тус тус тэмдэглэх нь зүйтэй.

Уг түүхт ойд бэлтгэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг болоод хийх ажлын төлөвлөгөөний талаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2009.2.20-ны 41 тоот тушаалаар батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж байна.
2011 онд хийж хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайдаар шинэчлэн батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулсан бөгөөд ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэв.
/Биелсэн-100%/

Засгийн газрын тогтоол

1

Зөвшөөрөл олгох тухай
2004.1.7
Дугаар 6

2. Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах журмыг хуульчлан зохицуулах талаар санал боловсруулж Засгийн газарт оруулахыг ХЗДХ-ийн сайд Ц.Нямдоржид даалгасугай.

Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах журмыг Засгийн газар баталж байх тухай заалтыг Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тусгасан.
Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг ХЗДХ-ийн сайдын 2009.5.4-ний өдрийн 97 тоот тушаалаар байгуулсан. Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулахад Хайнс-Зайделийн сангаас техникийн туслалцаа авахаар төлөвлөсний дагуу уг сангийн урилгаар ирсэн ХБНГУ-ын Бавари мужийн Захиргааны сургуулийн удирдах зөвлөлийн тэргүүн асан, доктор Ю.Харбих хуулийн төслийг боловсруулах Ажлын хэсгийн гишүүдтэй уулзах уулзалт-ярилцлагыг 10 дугаар сарын 06, 08-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан. Уулзалтын үеэр Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийг шинэчлэхэд тулгамдаж буй асуудал, захиргааны зөрчлийг эрүүгийн гэмт хэргээс хэрхэн ялгах талаар доктор, доктор Ю.Харбихаас зөвлөмж авч, хуулийн төслийн үзэл баримтлалын төслийг боловсруулж байна.
Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн эхний хувилбарыг боловсруулан Ажлын хэсгийн гишүүдэээс санал авсан. Ажлын хэсгийн гишүүдээс ирүүлсэн саналыг судлан, холбогдох өөрчлөлтийг хуулийн төсөлд тусгасан. Хуулийн төслийг ерөнхий болон тусгай ангийн хүрээнд \нийт 432 зүйл, дагаж нэмэлт, өөрчлөлт орох 192 хуулийн төсөл\ боловсруулан санал авахаар бүх яам, бүх агентлаг, байгууллагуудаас санал авахаар хүргүүлсэн. Яам, агентлаг, байгууллагуудаас ирүүлсэн санал нэгтгэж байна.
/ХШ-90%/

2

2007.3.20 №70
Нийслэлийн талаар авах арга хэмжээний тухай

13. Сүхбаатар дүүргийн Замын цагдаагийн тасгийг байртай болгох асуудлыг судалж шийдвэрлэх
2007-2008 он
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д.Одбаяр
НЗДТГ Ц.Батбаяр

Төрийн өмчийн хорооны 2007 оны 178 дугаар тогтоолоор Баянзүрх дүүрэг дэх Замын цагдаагийн тасгийн байрны асуудлыг шийдвэрлэж байртай болгов.
Мөн Сүхбаатар дүүргийн замын цагдаагийн тасгийг шинэ байртай болгох талаар санал боловсруулж Нийслэл, дүүргийн Тамгын газар, Өмчийн харилцааны газруудад санал хүсэлтээ хүргүүлэн, шийдвэр гаргуулахаар ажиллаж байна.
Багахангай дүүргийн цагдаагийн тасгийн байрыг 2008 оны эхээр орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хорооны Засаг дарга, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн тасаг гэсэн цогцолбор хэлбэрээр 50 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр барьж байгуулав.
Сүхбаатар дүүргийн Дамбадаржаа дахь цагдаагийн тасгийн конторын байрыг бариулахаар 350.0 сая төгрөгийг төсөвт тусгуулан хуулийн дагуу тендер зарлан гүйцэтгэгч сонгох ажиллагаа хийгдсэн боловч хөрс нь цэвдэгтэй гэсэн дүгнэлт гарсан. ЗЦГ-аас Нийслэлийн өмчийн газрын харъяа объектуудад байр судалж, УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны гишүүн Х.Тэмүүжин, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд УБ хотын захирагч асан Т.Билэгт Замын цагдаагийн албаны үйл ажиллагаатай 2008.10 дугаар сард танилцах үеэр Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн ЗЦТасгийн байрны асуудлыг шийдвэрлэж өгөх талаар танилцуулж, хүсэлт тавьсан болно. Уг асуудлын талаар Нийслэлийн Засаг дарга Г.Мөнхбаяртай уулзалт хийхээр болов. Уг асуудлыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга нарын 2012 он хүртэл хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд оруулсан.
Нийслэлийн ИТХТ-ийн дарга Т.Билэгтэд уг асуудлын талаар Хууль зүй, дотоод хэргийн Дэд сайдаас 2010.12.06-ны 02/3226 тоот албан бичгээр хандсан.
Нийслэлийн төвийн дүүргүүдийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн дарга нартай ЗЦГ-ын удирдах ажилтнуудын хийсэн уулзалт, ярилцлага дээр энэ асуудлыг хөндөн ярилцаж тэдний зүгээс энэ асуудлыг анхааралдаа авч, тодорхой шийдвэр гаргах, эсвэл өмнө гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллахаа мэдэгдсэн боловч тодорхой арга хэмжээ авсангүй.
Сүхбаатар дүүргийн ИТХурал, Засаг даргын хамтарсан хурлын шийдвэрээр Сүхбаатар дүүргийн Халамжийн төвийн хуучин барилгыг 2011 оны 4-р сарын 01-нээс эхлэн буулгаж Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 12 давхар байрыг бариулж уг барилгын 2 давхарт Сүхбаатар дүүрэг дэх Замын цагдаагийн тасгийн мэдэлд олгохоор шийдвэрлэсэн боловч дүүргийн харъяа байгууллагуудад байр хүрэлцээгүйн улмаас зөвшөөрөл олгоогүй.
Иймд Улаанбаатар хотын 2012 оны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах Орон сууцны VII хорооллын нутаг дэвсгэрт Сүхбаатар дүүргийн Замын цагдаагийн тасгийн байр бариулах газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэх тухай хүсэлтийг Нийслэлийн газрын албанд хүргүүлээд байна.
/ХШ-70%/

3

2009.9.23
№294
Хохирогчид нөхөх олговор олгох журам батлах тухай

2.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллан, нөхөх олговор олгох ажлын явц, дүнг улирал бүр Засгийн газарт танилцуулж байхыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Сангийн сайд С.Баярцогт нарт даалгасугай.

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуулиар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын төсвийн багцад “Хохирогчид нөхөх олговор олгох тухай” хуулийн дагуу 11300.0 сая төгрөг батлагдсанаас Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 4, 56, 81 тоот тушаалаар эрүүл мэндээрээ хохирч хөдөлмөрийн чадвараа алдсан 30 иргэнд 280.3 сая төгрөг, хүнд, хүндэвтэр гэмтэл авч эрүүл мэндээрээ хохирсон цагдаа, дотоодын цэрэг, Онцгой байдлын ерөнхий газрын 396 төрийн албан хаагчдад 495.9 сая төгрөг, эд хөрөнгөөр хохирсон 46 иргэн, 48 аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээдэд Хохирогчид нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 4.1.4, Засгийн газрын 2009 оны 294 дүгээр тогтоолын 5.2, 5.3, 5.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн нийт 16.018.509.009.36 төгрөгийг олгосон байна. Нөхөх олговор олгох ажлын явцыг ЗГХЭГ-т 22/XII-01/3372 тоот албан бичгээр хүргүүлж, Засгийн газрын 2010.12.31-ний хуралдаанд танилцуулав.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011.1.27-ны өдрийн 18 тоот тушаалаар 48 аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээдэд хувь тэнцүүлэн 829.413.213.93 төгрөгийг олгосон байна.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны төсөвт нөхөх олговортой холбоотой батлагдсан хөрөнгийг бүрэн гүйцэд зарцуулж дууссан.
/Биелсэн-100%/

4

2010.01.20. №15

11. Цагдаагийн академи, Батлан хамгаалахын их сургууль, Хилийн цэргийн дээд сургууль, Үндэсний тагнуулын академийн хэв шинжийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн өөрчлөн зохион байгуулах асуудлыг судлан Засгийн газарт оруулж шийдвэрлүүлэхийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Батлан хамгаалахын сайд Л.Болд, Тагнуулын ерөнхий газрын дарга Р.Болд нарт даалгасугай.

Цагдаагийн академи, Хилийн цэргийн дээд сургууль, Үндэсний тагнуулын академийн хэв шинжийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн өөрчлөн зохион байгуулах асуудлыг судалж, санал боловсруулах Ажлын хэсгийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 51 дүгээр тушаалаар байгуулсан.

Ажлын хэсгээс дээрх сургуулиудын үйл ажиллагаатай танилцан, холбогдох судалгаа, танилцуулгыг гарган, ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэж, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад танилцуулсан.
Засгийн газрын 2010 оны 15 дугаар тогтоолоор Цагдаагийн академи, Батлан хамгаалахын их сургууль, Хилийн цэргийн дээд сургууль, Үндэсний тагнуулын академийн хэв шинжийг судлан Засгийн газарт оруулж шийдвэрлүүлэхийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Батлан хамгаалахын сайд болон Тагнуулын ерөнхий газрын даргад даалгасан. Уг тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг дээрх тогтоолд дурдсан сургуулиудыг өөрчлөн зохион байгуулах асуудлыг холбогдох байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулан хэлэлцэж, судлан Засгийн газрын тогтоолын төсөл, танилцуулгыг бэлтгэн яамд харъяа агентлагуудаас санал авсан.
2011.07.06-ны 229 тоот тогтоолоор Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харъяанд Хууль зүй, дотоод хэргийн их сургуулийг байгуулав.
/Биелсэн-100%/

5

2010.05.19 №119

А.захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын нэгдсэн бүртгэлийг 2011 онд багтаан шинэчлэх
Б.тогтоолын хэрэгжилтийн талаар жил бүрийн 1 улиралд багтаан Засгийн газарт танилцуулж байх
В.захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журмын тухай хуулийн төслийг боловсруулан 2011 оны 1 улиралд Засгийн газарт оруулах

А. “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын нэгдсэн санг цэгцлэх, улсын нэгдсэн бүртгэлийг шинэчлэх удирдамж”-ийг боловсруулж, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар батлуулж, шийдвэр нь бүртгэлтэй байгууллага, албан тушаалтнуудад хүргүүлсэн.
Улсын нэгдсэн бүртгэлийг шинэчлэх ажлын хүрээнд эрх бүхий этгээдийн хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөж буй шийдвэрүүдэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг хамтатган хийсэн бөгөөд шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх хуудсын дагуу хийлгүүлж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, саналыг эрх бүхий этгээдүүдээс авсан.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар батлуулсан удирдамжийн дагуу Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон хүчин төгөлдөр шийдвэрийн бүртгэлийг шинэчлэх календарьчилсан төлөвлөгөөг газрын даргаар батлуулж, нийт бүртгэлтэй шийдвэрийг хянах ажилтнуудад хуваарилан дээрх ажлын хүрээнд гэрээгээр нэг ажилтан ажиллуулахаар шийдвэрлэсний дагуу гэрээний төсөл боловсруулан удирдлагаар батлууллаа.
Бүртгэлтэй, хүчин төгөлдөр шийдвэрийг хянах явцад салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй зарим шийдвэрийг шинэчлэн бүртгэх асуудлаар практикийн болон онолын мэргэжилтнүүдтэй санал солилцох уулзалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулсан.
Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэлтэй, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Сайдын 788, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын 103, Засгийн газрын агентлагийн даргын 240 шийдвэр, нийт 1131 шийдвэрийг Засгийн газрын 2010 оны 119 дүгээр тогтоолоор баталсан “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам”-ын дагуу нэгбүрчлэн хянаж, цаашид шийдвэр тус бүрт авах арга хэмжээний саналыг бэлтгэж байна. Шийдвэрийн улсын нэгдсэн бүртгэлийг шинэчлэх ажлыг 2011 оны 12 дугаар сарын 30-ны дотор хийж гүйцэтгэнэ.

Б. “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам”-ыг олон нийтэд таниулах, төрийн захиргааны байгууллагуудад сургалт семинар зохион байгуулахад голлон ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд, Зүүн бүсийн аймгууд болон Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод аймгуудад 2011 оны 3 сарын 31-нээс 4 дүгээр сарын 7-ны хооронд, Баруун бүсийн аймгууд болох Говь-Алтай, Ховд, Баян-Өлгий, Увс аймгуудад 2011 оны 5 сарын 25-наас 6 сарын 8-ны хооронд, Говийн бүсийн аймгууд болох Дундговь, Өмнөговь болон Өвөрхангай аймгуудад 2011 оны 9 сарын 18-наас 27-ны хооронд зохион байгуулагдсан Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга, түүний тамгын газрын ажилтнууд, ХЭХҮХХ-ийн салбар хорооны нарийн бичгийн дарга (сумдын), харьяа газар, агентлагийн ажилтнууд, ерөнхий боловсролын сургуулийн менежер, нийгмийн ажилтнуудад зориулсан “Хүний эрхийн нээлттэй өдөр” арга хэмжээний хүрээнд “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам” болон хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлалын талаар дээрх аймгуудад тус тус хичээл заасан.

Журмын 2.3.4 дэх заалтын дагуу “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал”-ыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 99 дүгээр тушаалаар батлуулж, төрийн захиргааны байгууллагуудад хүргүүлсэн.
Журмын 5.1 дэх заалтын дагуу “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журам”-ыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 220 дугаар тушаалаар батлуулсан.

Журмын 5.2 дахь заалтын дагуу захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон, хүчин төгөлдөр, бүртгэлтэй шийдвэрийн жагсаалтыг “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлийн 2011 оны №11, 12 дугаарт хэвлэн нийтлүүлж, нийтэд мэдээлсэн.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаас хүргүүлсэн дүгнэлтэд хариу ирүүлээгүй болон дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөөгүй зарим сайд, аймгийн Засаг дарга, агентлагийн даргын нийт 31 шийдвэрийг Ерөнхий сайдын захирамжаар хүчингүй болгуулахаар ЗГХЭГ-т хүргүүлж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, Ерөнхий сайдын “Тушаал, захирамж хүчингүй болгох тухай” 2010 оны 43, 70 дугаар захирамжуудыг гаргуулсан.
В. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 16 дугаар тушаалаар Захиргааны үйл ажиллагааны тухай хуулийн төсөл болон түүнтэй холбогдон гарах бусад хуулийн төсөл боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Хуулийн төслийн эхний хувилбар гарсан.

Засгийн газрын 2010 оны 119 дүгээр тогтоолын улсын нэгдсэн бүртгэлийг 2011 онд багтаан шинэчлэхтэй холбоотой заалтаас бусад заалтын хэрэгжилт хангалттай байгаа бөгөөд “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын нэгдсэн санг цэгцлэх, улсын нэгдсэн бүртгэлийг шинэчлэх удирдамж”-ийн дагуу 2010-12-30-ны дотор улсын нэгдсэн бүртгэлийг шинэчлэх ажлыг дуусган, 2012 оны I улиралд Засгийн газарт танилцуулахаар ажиллаж байна.
/ ХШ-70%/

6

2011.3.22 №90

3.Ази, Европын орнуудын цагаачлалын албадын удирдлагын ээлжит Х хурлын бэлтгэлийг сайтар ханган зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгасугай.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 66 дугаар тушаалаар Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг хурлын бэлтгэлийг ханган, зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган ажилласан.
Хурлыг 2011.9.6-7-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд нийт 30 гаруй орны төлөөлөгчид оролцсон.
/Биелсэн-100%/

7

2011.3.2 №58

3.Энэхүү хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилтийн дүнг жил бүрийн 1 улиралд багтаан Засгийн газарт танилцуулж байхыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгасугай.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд сургагч-багшийн гарын авлага, видео хичээл зэргийг боловсруулсны зэрэгцээ сургагч-багшийн сургалтыг зохион байгуулж 30 сургагч багшийг бэлдсэн.
Түүнчлэн Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх анхан шатны нэгж болох сум, хорооны түвшинд (сум, баг, хорооны Засаг дарга, хэсгийн төлөөлөгч, байцаагч, олон нийтийн байцаагч) нийт 1440 хүнийг сургалтанд хамруулж CD сургалтын гарын авлагаар хангаж, анхан шатны нэгжид олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааны түншлэлийн хэлбэрийг бий болгож, орон нутгийнхаа онцлогт тохируулан гэмт хэрэг зөрчлөөс урьчилан сэргийлэх иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачлагын зөвлөл, бүлэг, бүлгэм байгуулж ажиллахад болон үйл ажиллагааны зардал болгож тус яам нийт 111,8 сая төгрөгийг Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын хууль зүйн хэлтэс, цагдаагийн байгууллагаар дамжуулан Түншлэлийн гэрээний дагуу санхүүжилт хийсэн.
/Хугацаа болоогүй/

8

2011.4.20 №132

3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллан нөхөн төлбөр олгох ажлын явц, дүнг хагас жил тутам Засгийн газарт танилцуулж байхыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Сангийн сайд С.Баярцогт нарт даалгасугай.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011.2.2-ны 23 тоот тушаалын дагуу Төрийн албан хаагчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас хохирсон иргэн, хуулийн этгээдэд шүүхийн шийдвэрийн дагуу 69 иргэн, байгууллагад 12.256.756.052 төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгож шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг дуусгавар болгосон байна.
/ХШ-90%/

9

2011.3.22 №89
Төлөвлөгөө батлах тухай

1.2. Европын холбооны стандартын тогтолцоог нэвтрүүлэх талаар яам, Засгийн газрын агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллагын түвшинд судалж, нэгдсэн ойлголттой болох

ХБНГУ-ын Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгээс Хууль зүй, дотоод хэргийн яамтай 2008 оноос хойш хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн эрх зүйн орчинг баталгаажуулах” төслийн хүрээнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог боловсронгуй болгох, хуулийн хэрэгжилтийн үр нөлөөг судалдаг, тооцдог Германы дэвшилтэт стандартыг нэвтрүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан ажилтнуудыг сургах, тэдгээрийн чадавхийг дээшлүүлэх цуврал сургалтуудыг зохион байгуулж, ХЗДХЯ-наас “Хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хуулийн хэрэгжилтийн үр нөлөөнд үнэлгээ хийх аргачлал”, “Байгууллагын үйл ажиллагаанд системт үнэлгээ хийх аргачлал”-ыг тус тус боловсруулж батлуулсан.

Эдгээр аргачлалын дагуу тодорхой хуулиуд дээр үнэлгээ хийх ажлыг туршилтын журмаар хийж байгаа бөгөөд цаашид харьяа агентлаг, байгууллагууд болон бусад яам, агентлагуудын хүрээнд нэвтрүүлэх зорилготой ажиллаж байна.
/Биелсэн-100%/

 

 

1.6. Европын Холбооны стандартыг нэвтрүүлэх, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг бүх яаманд байгуулах

Европын Холбооны стандартыг нэвтрүүлэх, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг ХЗДХ-ийн сайдын 2011 оны 189 тоот тушаалаар байгуулав.
/Биелсэн-100%/

1.12. Төрийн байгууллагуудад мөрдөгдөж байгаа үйл ажиллагааны дүрэм, журмыг шинэ стандартын тогтолцоо, зарчимд нийцүүлэн боловсронгуй болгох

Засгийн газрын 2011 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан Европын холбооны нийтлэг зарчим, хэм хэмжээ, стандартыг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөг яамны харъяа агентлаг, байгууллагуудад 2011. тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
Төлөвлөгөөнд тусгагдсан бөгөөд өөрийн агентлагт холбоотой асуудлаар зохих арга хэмжээ хэрэгжүүлэхийг үүрэг болгов.
/ХШ-50%/

Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл

1

2008.9.22
№52
Ажилд томилох тухай

2.Цагдаагийн байгууллагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудал болон Цагдаагийн ерөнхий газрын бүтцийн талаархи саналыг 2008 оны 10 дугаар сард багтаан Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгав.

Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д өргөн мэдүүлсэн бөгөөд УИХ-ын чуулганаар хэлэлцэх эсэхийг шийдвэрлэсэн. Хуулийн төслийг Хууль зүйн байнгын хороогоор хэлэлцүүлж байна.Цагдаагийн төв байгууллагын бүтэц, орон тоог батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулж, яамдуудаас санал авч, нэгтгэсэн бөгөөд хуулийн төсөл батлагдсаны дараа шийдвэрлэхээр хойшлогдоод байна. /Биелсэн-100%/

2

2009.9.30 №60

2.2.Төрийн бус байгууллагын тухай хуульд холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг боловсруулж Засгийн газарт оруулах арга хэмжээ авахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгасугай.

Уг хуулийн төсөл, үзэл баримтлалыг боловсруулан Засгийн газрын гишүүд болон холбогдох байгууллагын саналыг авч нэгтгэн Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр ЗГХЭГ-т 2011 оны 2-р сард хүргүүлсэн.
/Биелсэн-100%/

3

2009.12.23. №84

10.2. Үүнтэй холбогдуулан хуулийн төслийг боловсруулах ажил хангалтгүй байгааг тэмдэглэн, холбогдох хуулийн төслүүдийг 2010 оны эхний хагас жилд багтаан эцэслэн боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх арга хэмжээ авахыг Засгийн газрын гишүүдэд даалгав. /Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2012 он хүртэл боловсронгуй болгох Үндсэн чиглэл”-д Засгийн газраас 2009 онд УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр заасан хуулийн төслүүд/

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2012 он хүртэл боловсронгуй болгох Үндсэн чиглэлд тус яамнаас хариуцан боловсруулах 5 хуулийн төсөл байгаа бөгөөд үүнээс Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ-аас баталсан.
Цагдаагийн байгууллагын тухай, Өмгөөллийн тухай хуулийн төслийг УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хороогоор хэлэлцүүлж байна.
Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн төслийг УИХ-ын хаврын чуулганаар баталсан.
Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал болон Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс ирүүлсэн судалгааны дүнд үндэслэн хуулийн төслийг боловсруулаад байна.
Хуулийн төсөлд ажлын хэсгийн гишүүдийн бичгээр өгсөн саналыг хуулийн төсөлд тусган боловсруулж, яамд болон холбогдох байгууллагын саналыг авч нэгтгэж байна.
/ХШ-90%/

4

2010.03.03. №15

5.2. Мэдээллийн “МОНЦАМЭ” агентлагийн үйл ажиллагааг зохицуулах талаар хуулийн төсөл боловсруулж Засгийн газарт оруулахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Монгол Улсын сайд, ЗГХЭГ-ын дарга Ч.Хүрэлбаатар нарт даалгав.

Хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр хүргүүлсэн.

 

/ХШ-100%/

5

2010.4.7 №21

1.1.Эрхэлсэн ажлын хүрээ, нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд уг хөтөлбөрийн үндсэн чиглэл, зарчимд нийцүүлэн нарийвчилсан төлөвлөгөө гарган ажиллахыг сайд, Засгийн газрын агентлагийн дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгав.

 

 

1.УИХ-ын 48 дугаар тогтоолоор батлагдсан Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хяналт тавих, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн үндсэн төлөвлөгөөг үндэслэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зохицуулах зөвлөлүүд жил бүр өөрсдийн онцлогтоо тохирсон дэд хөтөлбөр төлөвлөгөөг гарган ажиллаж, биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн авч байна.
Эрүүл мэндийн дэд сайд Ж.Цолмонгоор ахлуулсан Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хяналт тавих, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн 2010 оны хэрэгжилтийн талаар тайлангийн хурлыг 2011 оны 2 дугаар сарын 26-нд хийв. /Биелсэн-100%/

 

1.5. Архидан согтуурсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, удаа дараа нийгмийн хэв журам зөрчсөн, эрүүлжүүлэгдсэн этгээдийг сэтгэц- наркологийн эмчийн үзлэгт оруулж байх талаар хамтарсан журам баталж мөрдүүлэхийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Эрүүл мэндийн сайд С.Ламбаа нарт даалгав.

 

 

 

 

1.7. Архины импортын татварын 2 хувийг Архидан согтуурахтай тэмцэх санд төвлөрүүлэх асуудлыг судлан санал боловсруулж Засгийн газарт танилцуулахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Сангийн сайд С.Баярцогт, Эрүүл мэндийн сайд С.Ламбаа нарт даалгав.

 

Архидан согтуурсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, удаа дараа нийгмийн хэв журам зөрчсөн, эрүүлжүүлэгдсэн этгээдийг эмчийн үзлэгт хамруулах ажлыг салбар тус бүртээ зохион байгуулж байна. Цаашид хамтран ажиллах журмыг боловсруулахаар холбогдох газруудаас санал авсан.
Одоо мөрдөгдөж байгаа Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар шийдвэрлэх нь зүйтэй гэсэн саналтай байгаа болно.
Архины импортын татварын 2 хувийг Архидан согтуурахтай тэмцэх санд төвлөрүүлэх асуудлыг судлах ажлын хэсгийг Эрүүл мэндийн сайдаар ахлуулан байгуулж, УИХ-ын зарим гишүүд, төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажил хариуцсан хүмүүсийг оролцуулсан уулзалт, ярилцлагыг зохион байгуулав. /ХШ-50%/

2011 оны улсын төсвийн төсөлд 1 тэрбум төгрөг батлагдсан.
“Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах, хэрэглэх, түүгээр үйлчлэх тухай /Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга/”-ын хуулийн төслийг боловсруулж, сайд нар болон холбогдох байгууллагуудаас санал авахаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 11 сарын 22-ны өдрийн 01/3121 тоот албан бичиг явуулав.
Энэхүү хуулийн төсөлтэй холбогдуулан Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж, Архидан согтуурахтай тэмцэх санг архидан согтуурах, мансуурахтай тэмцэх сан болгож өөрчлөх, согтууруулах ундааны онцгой албан татварын нэг хувийг уг санд төвлөрүүлдэг болохтой холбоотой харилцааг Тусгай сангийн тухай хуулиар зохицуулахаар тусгасан болно.
/Биелсэн-100%/

4.1. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг байгууллагынхаа онцлогт тохируулан судалгааны үндсэн дээр бодитой төлөвлөж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх талаар удирдлагын манлайллыг сайжруулах
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавих, тайлагнах асуудлыг эрчимжүүлэх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах
Салбарын хэмжээний болон эрхлэх ажлынхаа хүрээний байгууллагуудын авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр үнэлж дүгнэн, нэгдсэн тайланг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх

4.1. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Авлигатай тэмцэх газраас “Авлигын эсрэг загвар төлөвлөгөө”-ний дагуу төлөвлөгөө боловсруулж ирүүлэхийг даалгасны дагуу байгууллагын онцлогт тохируулан Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 2010 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөөг баталж Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Авлигатай тэмцэх газарт 2010 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдрийн 03/366 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас жил бүр Авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлж байна. 2010 онд Авлигатай тэмцэх газраас өгсөн зөвлөмжийн дагуу 4 тулгуурт зарчмын хүрээнд 6 зорилт, 23 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөө гарган ажиллав.
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө болон уг ажилд удирдлагын зүгээс онцгой анхаарал хандуулан ажиллаж байгаа бөгөөд төлөлөгөөнд заасан “Ёс зүйтэй удирдлагын манлайлал” тулгуур зарчмын хүрээнд 2010 оны 12 дугаар сарын 9 өдөр тохиосон Авлигын эсрэг авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтан Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны зүгээс авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлээ илэрхийлж авлигыг үл тэвчих, ёс зүй, шударга ёсыг эрхэмлэх талаарх мэдэгдлийг яамны цахим хуудсанд тавьж нийтэд мэдээлэв.
Уг мэдэгдэлд “Монгол Улсын Их Хурлаас 2005 онд соёрхон баталсан Авилгалын эсрэг НҮБ-ын конвенцид “Төрийн хэрэг болон төрийн эд хөрөнгийг зохистойгоор удирдаж зохицуулах, хуулийн өмнө шударга, хариуцлагатай, эрх тэгш байх зарчим байгааг, түүнчлэн үнэнч шударга байх явдлыг хангах, авилгалаас татгалзах соёлыг хөгжүүлэх шаардлага байгааг” зарлан тунхагласан билээ. Авилгаас татгалзах соёлыг бий болгоход өргөсөн тангарагтаа үнэнч, ёс зүйтэй, хуулийн хүрээнд шударга ёсыг эрхэмлэн ажиллах төрийн албан хаагч бидний идэвхи, оролцоо хамгаас чухал. Энэхүү идэвхи оролцоог бий болгох зорилгоор 12 дугаар сарын 9-нд тохиох авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтан Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны хамт олноос АВЛИГЫГ ҮЛ ТЭВЧИЖ, ЁС ЗҮЙ, ШУДАРГА ЁСЫГ ЭРХЭМЛЭН АЖИЛЛАХАА мэдэгдэж байна.” гэж дурьдсан. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавих, тайлагнах асуудлыг сайжруулах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 21-р тэмдэглэл, ЗГХЭГ, АНУ-ын Азийн сангаас хамтран 2010 оны 4 дүгээр сарын 15, 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан семинараас гарсан “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэх аргачлал”-ыг харъяа агентлаг, байгууллагад хүргүүлсэн. Уг албан бичгээр Засгийн газрын тэмдэглэлийн 4.1, 4.2 дахь заалтыг хяналтанд авч, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, мэдээ тайланг ирүүлж байхыг даалгасан болно. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 25 тоот тушаалаар “Авлигатай тэмцэх орон тооны бус салбар зөвлөл” байгуулагдсан бөгөөд жил бүр төлөвлөгөө гарган биелэлт, үр дүнд хяналт тавин ажиллаж байна.

Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын дэргэдэх Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар яамны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны талаар хэлэлцэж, бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар тусгайлан арга хэмжээ тусгаж хэрэгжүүлж байхаар шийдвэрлэсэн. Улмаар яамны 2011 оны төлөвлөгөөний 3.3.1.4.-т “Яамны болон харъяа агентлаг, байгууллагын авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийн байдалд хяналт тавьж, Монгол Улсын авлигын индексийн тооцооны үр дүнд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын индексийг бууруулах чиглэлээр ажиллах” гэсэн заалтыг нэмж оруулсан. Мөн энэ заалтыг хэрэгжүүлэх ажилд яамны, газар, хэлтэс, албадыг идвэхтэй оролцохыг үүрэг болгож, АТГ болон бусад холбогдох байгууллагатай хамтран ажлын хэсэг гарган судалгаа хийхээр шийдвэрлээд байна.
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2010 оны 24 дүгээр тушаалаар хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлж, дүгнэх Ажлын хэсгийг байгуулан ажиллав. Ажлын хэсэг 2010 оны 3 дугаар сарын 16-наас 26-ны өдрүүдэд Цагдаагийн ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Архивын ерөнхий газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар болон Гадаадын иргэн харъяатын асуудал эрхлэх газрын авлигын эсрэг 2009 оны төлөвлөгөөг Авлигатай тэмцэх газраас өгсөн шалгуур, удирдамжийн дагуу шалгаж, холбогдох заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллаа. Уг шалгалтаар ЦЕГ-83.6, ШШГЕГ-60.8, ГИХАЭГ-74.8, АЕГ-53, ХХЕГ-65 оноо тус тус авсан. Эдгээр дүн мэдээ болон Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны авлигын эсрэг 2009 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг 2010.2.5-ны 03/366 тоот албан бичгээр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Авлигатай тэмцэх газарт тус тус хүргүүлсэн.
Мөн Авлигатай тэмцэх газраас өгсөн зөвлөмжийн дагуу тус яамны авлигын эсрэг 2010 оны төлөвлөгөөний биелэлт, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлсэн өөрийн үнэлгээг гаргаж Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 2011 оны 3-р сарын 7-ны өдрийн 03/639 дүгээр албан бичгээр хүргүүлэв. Харъяа агентлаг байгууллагын авлигын эсрэг 2010 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэж байна.
/Биелсэн-100%/

6

2011.5.11 №24

8.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын/яамдын/ шийдвэрийн дагуу төсвийн хөрөнгөөр 2011 онд хэрэгжүүлэх зарим төсөл, арга хэмжээ, их засварын ажлын эрхийг аймаг, нийслэлд шилжүүлсэн болон зарим төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл хийгдээгүйн улмаас тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж эхлээгүй хугацаа алдаж байгаа худалдан авах ажиллагааг 2011 оны 6 дугаар сарын 1-ний дотор гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж ажлыг нь эхлүүлсэн байх

2011 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, их засварын ажлуудын тендер шалгаруулалтад шаардлагад нийцсэн гүйцэтгэгч шалгараагүй 5 төсөл арга хэмжээнд 2 дахь шатны нээлттэй тендерийг дахин зарлаж тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж хугацаа алдаж байгаа худалдан авах ажиллагааг 2011 оны 6 дугаар сарын 10 -ний дотор багтааж гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж ажлыг нь эхлүүлсэн.

 

/Биелсэн-100%/

7

2011.5.25 №26

XIII.4 Монгол Улсын 2010 оны төсвийн гүйцэтгэл болон Засгийн газрын санхүүгийн тайланд Үндэсний аудитын газраас хийсэн аудитын дүнг Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан аудитын дүгнэлтэд дурдсан зөрчил, дутагдлыг 2011 оны төсвийн жилд давтагдахгүй байх талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгав.

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн гүйцэтгэл болон Засгийн газрын санхүүгийн тайланд Үндэсний аудитын газраас хийсэн аудитын дүнгээр тус яамтай холбоотой зөрчил, дутагдал илрээгүй болно.

 

 

/Биелсэн-100%/

8

2011.6.22 №32

3.2. Үйл ажиллагааны үр дүн, иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар иргэдээс санал асуулга авч үнэлж, дүгнэх ажлыг зохих журмын дагуу хийж байхыг Төрийн нарийн бичгийн дарга нарт, бодлого, үйл ажиллагаагаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан таниулах ажлыг тогтмол зохион байгуулж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүдэд тус тус даалгав.

Яамны үйл ажиллагааны үр дүн, иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар иргэдээс санал асуулга авч үнэлж, дүгнэх ажлыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 11 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Яам болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам”-д заасны дагуу хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг зохион байгуулж, уг ажлын хүрээнд “Төрийн захиргааны шинэчлэлийг дэмжих нийгэмлэг” ТББ-аар 2010 оны үйл ажиллагаанд хэсэгчилсэн судалгаа гаргаж хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэн, дүнг яамны цахим хуудсанд байрлуулж нийтэд мэдээлсэн.
Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний үйл ажиллагаанд холбогдох мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэх ажлыг сайжруулах тухай /хавсралтаар Ажлын хэсэг, хэвлэл, мэдээллээр сурталчлах арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөл/ Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалын төслийг боловсруулж, ХЗДХ-ийн сайдын 2011 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 110 тоот тушаалаар батлуулсан бөгөөд харъяа агентлаг, байгууллагын уг ажлыг хариуцан гүйцэтгэх ажилтнуудтай уулзаж, тушаалыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр үүрэг өгсөн.
“Хууль зүй, дотоод хэргийн салбар–2010” сэдвээр материал бэлтгэж, хэвлэлд нийтлүүлсэн бөгөөд “Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын хөгжлийн стратеги, зорилт-хэрэгжих үйл явц” сэдвээр редакцийн уулзалт зохион байгуулагдаад байна.
/Биелсэн-100%/

9

2011.8.24 №39

4.1. Засгийн газраас санаачлан боловсруулж 2009-2011 онд УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр заасан, боловсруулалтын шатанд байгаа 65 хууль, УИХ-ын 3 тогтоолын төслийг яаралтай эцэслэн боловсруулж, 2011 онд багтаан УИХ-д өргөн мэдүүлэх арга хэмжээ авах
4.2. Засгийн газраас санаачлан боловсруулж УИХ-д өргөн мэдүүлсэн 21 хуулийн төслийг хэлэлцүүлж батлуулахад онцгой анхаарах

Тус яамнаас боловсруулсан 9 хуулийн төсөл батлагдсан бөгөөд УИХ-ын Байнгын хороогоор 5 хуулийн төсөл хэлэлцэгдэх шатандаа байгаа, 1 хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн, ЗГХЭГ-т хүргүүлэх гэж байгаа 4, яамдын санал авч, нэгтгэж байгаа хуулийн төсөл 4, боловсруулалтын шатанд 5 хуулийн төсөл байна.

/ХШ-70%/

10

2011.8.31 №40

2.3. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тухайн салбарт хамаарах зорилтын хэрэгжилтийг 2011 оны эцсийн байдлаар тодорхой дүгнэн, үр дүнг 2009, 2010 онтой харьцуулан тоон болон график үзүүлэлт, хүснэгтээр гаргаж 2012 оны 1 дүгээр сард багтаан ЗГХЭГ-т ирүүлэхийг сайд болон Засгийн газрын агентлагийн дарга нарт даалгав.

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тухайн салбарт хамаарах зорилтын хэрэгжилтийг 2011 оны эцсийн байдлаар тодорхой дүгнэн, үр дүнг 2009, 2010 онтой харьцуулан тоон болон график үзүүлэлт, хүснэгтээр гаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүлэв.

 

/Биелсэн-100%/

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Geree-banner

Banner-GemtHeregHuuli3

ZG-ActionPlan2012Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module